Pharmeria Opći uvjeti korištenja i obavljanja Transakcija u Internet trgovinama

 

1             Podaci o pružatelju usluga Pharmeria

1.1        Pružatelj usluga Marketplacea je društvo Medika d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080027531, EUID: HRSR.080027531, OIB: 94818858923, adresa elektroničke pošte: medika.uprava@medika.hr (dalje u tekstu: Društvo ili Medika).

1.2        Službeni podaci Medike dostupni su na linku: https://www.medika.hr/informacije/sluzbeni-podaci/  

1.3        Informacije vezane uz uslugu Marketplacea mogu se dobiti a) telefonskim putem, pozivom na broj 0 800 900 825, po cijeni poziva i obračunskoj jedinici za pozive prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera pozivatelja, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati te b) putem elektroničke pošte adrese: helpi@pharmeria.hr .

1.4        Standardi poslovanja Medike u prevenciji korupcije i etički kodeks dostupni su na stranici https://www.medika.hr/informacije/interni-akti/ .

 

2             Podaci o trgovcima

2.1        Medika ne prodaje proizvode na portalu Pharmeria niti nastupa u ime ili za račun Sudionika (kako je taj pojam definiran niže u ovim Općim uvjetima) te nije trgovac u smislu Zakona o zaštiti potrošača, niti je prodavatelj u smislu Zakona o obveznim odnosima.

2.2        Podaci o svim Sudionicima koji su trgovci u smislu Zakona o zaštiti potrošača, odnosno prodavatelji u smislu Zakona o obveznim odnosima, dostupni su na stranici:

https://pharmeria.hr/pages/ljekarne-partneri .

2.3        Podaci o Sudioniku koji se smatra trgovcem, odnosno prodavateljem u odnosu na svaku pojedinu Transakciju, Korisniku se prikazuju nakon što sam odabere Internet trgovinu na portalu Pharmeria.

 

3             Pojmovi

3.1        Osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno, pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

   
Internet trgovina znači virtualnu trgovinu Sudionika koja je smještena na portalu Pharmeria, u kojoj Sudionik nudi Proizvode u obavljanju svoje registrirane ljekarničke djelatnosti i djelatnosti informacijskog društva u skladu s primjenjivim propisima i ovim Općim uvjetima, pri čemu jedna Internet trgovina odgovara jednoj ljekarni te jedan Sudionik može imati više Internet trgovina na portalu Pharmeria.
Korisnik znači fizička osoba koja pristupa portalu Pharmeria radi potencijalnog sklapanja Ugovora na daljinu, Rezervacije i/ili Provjere dostupnosti ili iz bilo kojeg drugog razloga.
   
Korisnik Gost znači Korisnik koji je unio svoju e-mail adresu na portalu Pharmeria i dozvolio njezino korištenje, u svrhu koju je sam odabrao (primjerice radi Rezervacije, primanja marketinških poruka ili informacija o Pharmeriji). Za potrebe ovih Općih uvjeta pojam Korisnik Gost uključuje Registriranog Korisnika.
Kupac znači fizička osoba koja je sa Sudionikom sklopila Ugovor na daljinu.
Marketplace znači internetski portal www.pharmeria.hr sa svim pod-domenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.pharmeria.hr putem kojeg Sudionici mogu nuditi Proizvode temeljem Ugovora.
Sudionici znači fizičke i pravne osobe koje su, u obavljanju svoje registrirane ljekarničke djelatnosti i djelatnosti informacijskog društva, sklopile Ugovor s Medikom te na temelju Ugovora na Marketplaceu nude Proizvode iz svog asortimana kroz jednu ili više Internet trgovina.
Oglašivači znači fizičke i pravne osobe koje, u obavljanju svoje registrirane djelatnosti, na Marketplaceu oglašavaju Proizvode na temelju ugovora s Medikom.
Opći uvjeti znači ove Opće uvjete korištenja Marketplacea, kako mogu biti izmijenjeni ili zamijenjeni, s vremena na vrijeme.
Potrošač znači fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
Proizvodi znači proizvode kojima Medika opskrbljuje Sudionike koje, sukladno primjenjivim propisima, smiju distribuirati osobe koje su ovlaštene baviti se ljekarničkom djelatnošću, osim lijekova koji se izdaju na recept.
Registrirani Korisnik znači Korisnik koji je unosom nužnih podataka i zaporke, na za to predviđen način, otvorio svoj korisnički račun na Marketplaceu, a koji ne smije biti fizička osoba mlađa od 18 (osamnaest) godina.
Regulator znači svako tijelo kojem je povjeren nadzor nad obavljanjem djelatnosti Sudionika na koju se odnosi Ugovor.
Reklamacijski centar znači poseban odjel koji je ustrojila Medika radi rješavanje zaprimljenih prigovora i reklamacija u odnosu na Proizvode i Marketplace.
Rezervacija znači iskaz opozive namjere kupnje Proizvoda od strane Korisnika Gosta/ Registriranog korisnika te osiguravanje dostupnosti tog Proizvoda od strane odabranog Sudionika, u trajanju od 7 (sedam) dana, sve u svrhu sklapanja Ugovora o kupoprodaji Proizvoda, naplate cijene za Proizvode i preuzimanja Proizvoda u ljekarnama Sudionika u navedenom roku.
Transakcija znači sklapanje i izvršavanje Ugovora na daljinu i/ili Rezervacija
Ugovor na daljinu znači ugovor o kupoprodaji Proizvoda, osim lijekova, kako je taj pojam definiran primjenjivim propisima.

3.2        Radi izbjegavanja dvojbe, jednina definiranog pojma uključuje njegovu množinu, a rod u kojem je definirani pojam naveden uključuje i svaki drugi rod tog pojma.

3.3        Naslovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima su isključivo orijentacijske prirode te se Korisnici upućuju da prouče ove Opće uvjete u cjelini.

 

4             Predmet Općih uvjeta

4.1        Ovi Opći uvjeti korištenja Marketplacea i obavljanja Transakcija u Internet trgovinama (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju način i uvjete pod kojima Medika dozvoljava korištenje Marketplacea i obavljanje Transakcija u Internet trgovinama.

4.2        Ovi Opći uvjeti prihvaćeni su od strane svakog Sudionika i uređuju način i uvjete pod kojima Sudionici dozvoljavaju obavljanje Transakcija u Internet trgovinama, a također čine i sastavni dio Ugovora na daljinu. Ukoliko Korisnik ima bilo kakvo pitanje vezano uz ove Opće uvjete, korištenje Marketplacea i/ili obavljanje Transakcija u Internet trgovinama, može ga postaviti na način predviđen točkom 1.3 ovih Općih uvjeta.

4.3        Korištenjem Marketplacea Korisnici potvrđuju da su suglasni s ovim Općim uvjetima, a isto su dužni potvrditi prije obavljanja bilo koje Transakcije, na za to predviđen način.

4.4        Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Općim uvjetima dužni su bez odgode napustiti Marketplace i ne izvršavati Transakcije u Internet trgovinama, obzirom da je Marketplace namijenjen isključivo onim Korisnicima koji su suglasni s Općim uvjetima, a sklapanje Ugovora na daljinu i izvršavanje drugih Transakcija je dozvoljeno pod uvjetom prihvata ovih Općih uvjeta.

4.5        Radi izbjegavanja dvojbe, ovi Opći uvjeti se ne primjenjuju na bilo koji ugovor o kupoprodaji koji, temeljem Rezervacije, bude sklopljen u ljekarni  Sudionika, obzirom da isti nije sklopljen u Internet trgovinama na Marketplaceu te sva pitanja koja su vezana uz takve ugovore Korisnici rješavaju izravno sa Sudionikom u čijoj ljekarni sklapaju ugovor o kupoprodaji.

 

5             Usluge Medike

5.1        Medika organizira Marketplace te pruža informacijske usluge koje omogućavaju Sudionicima da u jednoj ili više svojih Internet trgovina ponude Proizvode, te omogućavaju Korisnicima i Sudionicima obavljanje Transakcija, u skladu s ovim Općim uvjetima.

5.2        Medika upravlja sadržajem Marketplacea i omogućava Oglašivačima da na Marketplaceu oglašavaju Proizvode. Asortiman Proizvoda i njihovu cijenu u Internet trgovinama samostalno određuje Sudionik koji u toj Internet trgovini obavlja svoju djelatnost.

5.3        Medika omogućava Korisnicima i Sudionicima korištenje usluge kartičnog plaćanja putem pristupnika za plaćanje (dalje u tekstu: payment gateway) davatelja usluge s kojim Medika ima sklopljen odgovarajući ugovor i koji je povezan s Marketplaceom, međutim Medika ne pruža bilo kakvu platnu uslugu na Marketplaceu. Posljedično, Medika nije niti u jednom trenutku u posjedu ikakvog kartičnog ili bankovnog podatka Korisnika, niti je u posjedu novčanih sredstava namijenjenih Sudioniku temeljem Ugovora na daljinu. Na sva pitanja vezana uz korištenje kartice kao platnog instrumenta primjenjuju se opći uvjeti izdavatelja kartice i pružatelja usluge payment gatewaya, s kojima se Korisnik dužan upoznati prije korištenja kartice na Marketplaceu, a dostupni su na https://www.corvuspay.com/politika-zastite-osobnih-podataka/ .

5.4        Medika omogućava Korisnicima i Sudionicima korištenje usluge dostave koju pruža davatelj usluge s kojim Medika ima sklopljen odgovarajući ugovor te se na dostavu primjenjuju opći uvjeti pružatelja usluge dostave s kojima se Korisnik dužan upoznati prije odabira korištenja usluge dostave, a dostupni su na https://gls-group.com/HR/hr/odredbe-uvjeti .

 

6         Proizvodi i cijene

6.1        Sudionik samostalno određuje Proizvode koje nudi u svojoj Internet trgovini na Marketplaceu, samostalno određuje i mijenja cijene Proizvoda.

6.2        Cijene izražene u Internet trgovinama su maloprodajne cijene, odnosno konačne cijene Proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja, te su izražene dvojno, u kunama (HRK) i u eurima (EUR).

6.3        Prikaz cijene Proizvoda na Marketplaceu može biti pogrešan, uslijed propusta djelatnika Sudionika ili Marketplacea. U slučaju pogrešnog prikaza cijene na Marketplaceu, Sudionik pridržava pravo raskida Ugovora na daljinu u roku od 2 (dva) radna dana od njegova sklapanja, odnosno zadržava pravo odbijanja sklapanja ugovora o kupoprodaji u ljekarni temeljem Rezervacije po pogrešno prikazanoj cijeni.

6.4        Sudionik samostalno određuje provođenje, uvjete i trajanje posebnih oblika prodaje u svojoj Internet trgovini. Sudionik o provođenju, uvjetima i trajanju posebnih oblika prodaje na odgovarajući način obavještava Korisnike u svojoj Internet trgovini na koju se takav poseban oblik prodaje primjenjuje.

 

7         Dozvoljene Transakcije

7.1        Na Marketplaceu nije dozvoljeno sklapanje ugovora o kupoprodaji za lijekove u Internet trgovinama na Marketplaceu, bilo da se oni izdaju na recept ili bez recepta.

7.2        U odnosu na lijekove koji se izdaju bez recepta, na Marketplaceu je dozvoljena isključivo njihova Rezervacija od strane Korisnika Gosta, u Internet trgovini po njegovom izboru. Temeljem Rezervacije Korisnik Gost (ili osoba kojoj je priopćio broj Rezervacije), može ali ne mora, u roku od 7 (sedam) dana koliko traje Rezervacija, u toj ljekarni sklopiti ugovor o kupoprodaji rezerviranog lijeka.

 

8         Sklapanje Ugovora na daljinu i pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu

8.1        Izlaganje Proizvoda u Internet trgovinama na Marketplaceu ne smatra se ponudom nego samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima, te sklapanje Ugovora na daljinu ovisi o dostupnosti Proizvoda pod objavljenim uvjetima.

8.2        Nakon što Registrirani Korisnik odabere Proizvode u odnosu na koje je dozvoljeno sklapanje Ugovora na daljinu unosom u košaricu te odabere način preuzimanja Proizvoda, odabirom polja „Završi narudžbu“, daje ponudu za kupnju Proizvoda u košarici. Ukoliko se u košarici nalaze Proizvodi u odnosu na koje nije dozvoljeno sklapanje Ugovora na daljinu, Registriranom Korisniku neće biti moguće odabrati polje „Završi narudžbu“ dok ih ne ukloni iz košarice.

8.3        Ugovor na daljinu sklapa se između Registriranog Korisnika i Sudionika koji obavlja djelatnost u Internet trgovini koju je Korisnik odabrao, a smatra se sklopljenim u trenutku kada na e-mail adresu Registriranog Korisnika pristigne potvrda o sklopljenom Ugovoru na daljinu.  

8.4        Ugovor na daljinu se sklapa na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a za njega je mjerodavno hrvatsko pravo.

8.5        Registrirani Korisnik koji je Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor na daljinu, osim u slučajevima u kojima je zakonom isključeno pravo na jednostrani raskid. Pravo na raskid je uređeno Zakonom o zaštiti potrošača s kojim se Korisnik dužan upoznati.

8.6        Obrazac za jednostrani raskid Ugovora na daljinu nalazi se u Prilogu 1 ovih općih uvjeta, a Registrirani Korisnik ima pravo izjavu o jednostranom raskidu dati Sudioniku i u bilo kojem drugom sadržaju ili formatu, pri čemu izjava o korištenju prava na jednostrani raskid mora biti jasno i nedvosmisleno izražena. Izjava o jednostranom raskidu se mora dati Sudioniku u roku od 14 dana od dana predaje kupljenih Proizvoda u posjed, a može se uputiti pisanim putem na adresu sjedišta Medike, Capraška 1, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu helpi@pharmeria.hr .

 

9         Plaćanje

9.1        Registrirani Korisnik koji je sklopio Ugovor na daljinu može odabrati plaćanje (i) pouzećem, ukoliko je kao opciju preuzimanja kupljenog Proizvoda odabrao dostavu na željenu adresu ili preuzimanje u odabranoj ljekarni ili (ii) platnom karticom na Marketplaceu prilikom sklapanja Ugovora na daljinu, neovisno o odabranoj opciji preuzimanja kupljenog Proizvoda.

9.2        U slučaju kada je plaćanje izvršeno karticom, a Ugovor na daljinu je raskinut jednostranim raskidom iz čl. 6.3 ili 8.5 ovih Općih uvjeta, Sudionik se obvezuje izvršiti povrat cjelokupnog plaćenog iznosa u korist iste platne kartice kojom je plaćanje izvršeno bez odgode, odnosno, ukoliko su Proizvodi preuzeti od strane Kupca, po izvršenom povratu sukladno čl. 10.7 ovih Općih uvjeta.

9.3        Sudionik samostalno određuje koje platne kartice, i pod kojim uvjetima, prihvaća u svojoj Internet trgovini.

9.4        Prihvat platnih kartica Uslugu payment gatewaya na Marketplaceu pruža CORVUS PAY d.o.o. Registrirani Korisnik upisuje osobne i autorizacijske podatke za plaćanje izravno u CORVUS PAY sučelju koje je integrirano s Marketplaceom. Slijedom navedenog, CORVUS PAY je odgovoran za sigurnost autorizacijskih i osobnih podataka Registriranog korisnika koji se unose prilikom plaćanja na Marketplaceu, a Marketplace nema pristup niti kontrolu nad tim podacima.

 

10      Dostava, preuzimanje i povrat Proizvoda

10.1    Registrirani Korisnik može odabrati dostavu Proizvoda za koje je sklopljen Ugovor na daljinu na odabranu adresu, korištenjem usluge dostave koju pruža GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: GLS), pod cijenama primjenjivim u trenutku odabira ove opcije dostave.

10.2    Cijena dostave se posebno iskazuje u košarici Registriranog Korisnika prije prelaska na korak plaćanja ili slanja ponude za sklapanje Ugovora na daljinu od strane Registriranog Korisnika.

10.3    U slučaju da Kupac ne preuzme Proizvode kupljene temeljem Ugovora na daljinu bez razloga (ambalaža nije oštećena) u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je obaviješten o mogućnosti preuzimanja, Sudionik ima pravo raskinuti Ugovor na daljinu. Ukoliko raskine Ugovor na daljinu, Sudionik će Kupcu vratiti primljenu uplatu Kupcu, umanjenu za trošak dostave, ukoliko je Kupac odabrao dostavu Proizvoda na željenu adresu.

10.4    Registrirani Korisnik može odabrati preuzimanje Proizvoda za koje je sklopljen Ugovor na daljinu u odabranoj ljekarni Sudionika s kojim je sklopio predmetni Ugovor na daljinu.

10.5    Prilikom preuzimanja Proizvoda za koje je sklopljen Ugovor na daljinu, Kupcu će biti predan račun i jamstveni list ukoliko se radi o Proizvodu za koji je isti izdan.

10.6    Ukoliko je ambalaža oštećena, Registrirani Korisnik je dužan odbiti preuzeti proizvod. Ukoliko je odabrana opcija dostave, Registrirani Korisnik je dužan dostavljaču navesti oštećenje ambalaže kao razlog odbijanja preuzimanja Proizvoda i zatražiti povrat Proizvoda pošiljatelju. Troškove povrata snosi pošiljatelj. U slučaju da Registrirani Korisnik preuzme Proizvod, smatrat će se da ambalaža nije oštećena.

10.7    Ukoliko je Registrirani Korisnik iskoristio svoje zakonsko pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu, dužan je vratiti Proizvode na koje se on odnosi i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest dana) od dana na koji je obavijestio Sudionika o jednostranom raskidu. Proizvodi se vraćaju (i) korištenjem usluge GLS-a na adresu Medika d.d., Capraška 1, Zagreb, ili (ii) osobnom dostavom na adresu ljekarne u kojoj su preuzeti. Troškove vraćanja Proizvoda slijedom korištenja zakonskog prava na jednostrani raskid raskid Ugovora na daljinu snosi Registrirani Korisnik.

10.8    Ukoliko Registrirani Korisnik vraća Proizvod zbog nedostataka, dužan je vratiti ga poštom i to korištenjem usluge GLS-a na adresu Medika d.d., Capraška 1, Zagreb, ili osobnom dostavom na adresu ljekarne u kojoj su preuzeti. Troškove vraćanja Proizvoda GLS-om zbog nedostatka snosi Sudionik.

 

11      Nedostaci Proizvoda

11.1    Obzirom da se Ugovor na daljinu sklapa između Registriranog korisnika i Sudionika, Sudionik odgovara za materijalne i pravne nedostatke Proizvoda sukladno odredbama primjenjivih propisa.

11.2    Nakon što preuzme Proizvod u odnosu na koji je sklopljen Ugovor na daljinu, Kupac je dužan oprezno ukloniti ambalažu, sa što manje oštećivanja obzirom na moguć povrat Proizvoda, te pažljivo pregledati Proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (ukoliko se radi o uređaju na struju i/ili bateriju). Ukoliko Kupac namjerava koristiti svoje zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora, dužan je suzdržati se od korištenja proizvoda jer svako korištenje Proizvoda umanjuje njegovu vrijednost (primjerice, korištenje četkice za zube, hodanje na otvorenom u obući i slično).

11.3    Sudionici su ovlastili Marketplace za zaprimanje prijava o nedostacima Proizvoda te je Kupac dužan vidljive nedostatke i skrivene nedostatke prijaviti Marketplaceu i/ili Sudioniku s kojim je sklopio Ugovor na daljinu, na adresu njegovog sjedišta, najkasnije do isteka zakonom propisanih rokova. Ukoliko mu takva adresa nije poznata, Kupac može zatražiti taj podatak od Marketplacea. Ukoliko Proizvod ima rok trajanja, nedostatak mora biti prijavljen do isteka roka trajanja.

11.4    Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Sudionika o nedostatku može po svom izboru:

  1. zahtijevati od Sudionika da nedostatak ukloni,
  2. zahtijevati od Sudionika da mu preda drugi Proizvod bez nedostatka,
  3. zahtijevati sniženje cijene,
  4. izjaviti da raskida ugovor, osim ukoliko je nedostatak neznatan.

11.5    Svoja prava koja su vezana uz nedostatak Proizvoda kupljenih temeljem Ugovora na daljinu Kupac ostvaruje izravno prema i u dogovoru sa Sudionikom, a troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Sudionik.

 

 

12      Specifičnosti vezane uz dodatke prehrani i prehrambene proizvode:

12.1    Prehrambeni proizvodi i dodaci prehrani u odnosu na koje je moguće sklopiti Ugovor na daljinu na Marketplaceu skladište se i dostavljaju sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Kupac razumije i prihvaća da rok trajanja koji je naveden na originalnoj ambalaži prehrambenog proizvoda i dodatka prehrani vrijedi isključivo ukoliko se proizvod i kod Kupca ispravno skladišti, odnosno ukoliko se skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

12.2    U odnosu na prehrambene proizvode i dodatke prehrani smatra se da proizvod ima nedostatke posebno ako je proizvodu u trenutku isporuke već istekao rok trajanja te ako je isporučen proizvod koji u trenutku isporuke nije ispravan odnosno ne udovoljava propisima o zdravstvenoj ispravnosti.

12.3    Ukoliko Kupac prijavljuje nedostatke prehrambenog proizvoda ili dodatka prehrani, kako bi se olakšala obrada prijave, Kupac se upućuje da navede broj Ugovora na daljinu i broj računa, navede LOT oznaku i datum minimalne trajnosti, opiše nedostatak i po mogućnosti priloži fotografiju proizvoda.

 

13      Registracija Korisnika i osobni podaci Registriranih Korisnika

13.1    Korisnik može sklopiti Ugovor na daljinu ili izvršiti Rezervaciju ukoliko se uspješno registrira na Marketplaceu i postane Registrirani Korisnik.

13.2    Korisnik je dužan čuvati svoje korisničke podatke, uključujući ali se ne ograničavajući na korisničko ime i zaporku, brojeve Rezervacija, brojeve Ugovora na daljinu i ostale podatke vezane uz Transakcije.

13.3    U slučaju bilo kakvog neželjenog ponašanja Registriranog Korisnika, Marketplace pridržava pravo trajno ili privremeno onemogućiti Registriranom Korisniku korištenje njegovim korisničkim računom i izvršavanje Transakcija. 

13.4    U odnosu na osobne podatke Korisnika i Kupca, a u smislu propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, Sudionik i Medika imaju ulogu voditelja obrade, budući da Sudionik putem Internet trgovine omogućuje Rezervaciju i Provjeru dostupnosti Korisnicima, te sklapanje Ugovora na daljinu Kupcima, a Medika određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka na Marketplaceu.

13.5    Politika zaštite privatnosti i obavijest ispitanicima Medike te Politika zaštite privatnosti i obavijesti ispitanicima Sudionika dostupne su pri dnu stranice https://pharmeria.hr/  pod Informacije.

13.6    Kontaktna točka ispitanika je szop@medika.hr .

13.7    Medika odgovara za zakonitost prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu registracije Kupaca na Marketplaceu, a svaki Sudionik odgovara za zakonitost obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu provođenja dozvoljene Transakcije.

 

14      Ocjenjivanje Sudionika

14.1    Marketplace će omogućiti Registriranim Korisnicima da, davanjem ocjene od 1 do 5, odrede razinu zadovoljstva pruženom uslugom (Rating). Rating će se odnositi samo na Internet trgovinu putem koje realiziran Ugovor na daljinu ili Rezervacija.

 

15      Dostupnost Marketplace usluge

15.1    Korisnik razumije i prihvaća da su mogući prekidi u pružanju usluga Marketplacea, kao i prekidi u dostupnosti Internet trgovine i/ili mogućnosti sklapanja Ugovora na daljinu, provedbe plaćanja i/ili izvršavanja Rezervacije i/ili Provjere dostupnosti u Internet trgovini radi redovnog održavanja Marketplacea (dalje u tekstu: Predviđeni prekid usluge) koje se Medika obvezuje najaviti na Marketplaceu najmanje 24 (dvadeset četiri) sata prije Predviđenog prekida usluge.

15.2    Korisnik razumije i prihvaća da su mogući iznenadni i nepredviđeni prekidi u pružanju usluga Marketplacea, kao i prekidi u dostupnosti Internet trgovine i/ili mogućnosti sklapanja Ugovora na daljinu, provedbe plaćanja i/ili izvršavanja Rezervacije i/ili Provjere dostupnosti u Internet trgovini (dalje u tekstu: Nepredviđeni prekid usluge).

15.3    Korisnik razumije i prihvaća da u slučajevima Predviđenog prekida usluge, kao i u slučajevima Nepredviđenog prekida usluge do kojeg nije došlo zbog namjere ili krajnje nepažnje Medike i/ili Sudionika, Medika i/ili Sudionik nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući ali se ne ograničavajući na izmaklu dobit i štetu zbog gubitka podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu i dr).

15.4    Korisnik razumije i prihvaća da Medika zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koju funkcionalnost Marketplacea i bilo kojeg njegovog dijela, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Marketplacea te može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti protokole i brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

 

16      Zaštita intelektualnog vlasništva

16.1    Marketplace je vlasništvo Medike, a može sadržavati materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, patentom i drugim pravima intelektualnog vlasništva kako Medike tako i trećih osoba (uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i dr.). Nije dozvoljeno kopiranje, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje materijala preuzetog s Marketplacea bez izričitog pisanog odobrenja Medike.

 

17      Obavijest o načinu podnošenja prigovora:

17.1    Korisnici mogu podnijeti pisani prigovor vezan uz korištenje Marketplacea, kao i bilo koju Internet trgovinu ili Transakciju u Internet trgovini, na adresu sjedišta Medike, Capraška 1, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: helpi@pharmeria.hr.

17.2    Korisnici razumiju i prihvaćaju da su Sudionici eksternalizirali rješavanje prigovora koji se odnose na Internet trgovine i Transakcije u Internet trgovinama Medici te će Reklamacijski centar odgovoriti na prigovor Korisnika, u zakonskom roku i u suradnji sa Sudionikom u odnosu na kojeg je podnesen prigovor.

 

18      Obavijest o načinu rješavanja sporova:

18.1    Nije predviđen mehanizam izvansudskog rješavanja sporova i naknade štete iz ili u vezi Ugovora na daljinu niti je predviđen jamstveni fond ili neki drugi oblik obeštećenja potrošača.

18.2    Za sve sporove vezane uz korištenje Marketplacea, kao i bilo koju Internet trgovinu ili Transakciju u Internet trgovini, za koje nije ustanovljena isključiva nadležnost drugog suda, mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

 

19      Završne odredbe

19.1    Za izmjenu Općih uvjeta, kao i za njihovo stavljanje van snage, nije potrebna suglasnost Korisnika koji su dužni upoznati se s Općim uvjetima koji su na snazi prilikom svakog korištenja Marketplacea.

19.2    Ovi Opći uvjeti kao i bilo koja njihova izmjena i dopuna stupaju na snagu objavom na Marketplaceu i odnose se na svako korištenje Marketplacea i Internet trgovina kao i na sve Transakcije koje su poduzete na Marketplaceu od trenutka njihova stupanja na snagu, do prestanka njihova važenja.

 

 

1.0.1576:851cd9b2332af1b5bb6b3d9d00bd53fc214b6f93