Pharmeria Opći uvjeti korištenja temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji

 

1             Podaci o pružatelju usluga Marketplacea

1.1         Pružatelj usluga portala Pharmeria je društvo Medika d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080027531, EUID: HRSR.080027531, OIB: 94818858923, adresa elektroničke pošte: medika@medika.hr (dalje u tekstu: Društvo ili Medika).

1.2        Službeni podaci Medike dostupni su na linku: Službeni podaci Medike d.d.

1.3         Informacije vezane uz usluge portala Pharmeria mogu se dobiti telefonskim putem, pozivom na broj 01/1111 111, po cijeni poziva i obračunskoj jedinici za pozive prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera pozivatelja, radnim danom od 08:00 do 16:00 te b) putem elektroničke pošte adrese: helpi@pharmeria.hr.

1.4        Standardi poslovanja Medike u prevenciji korupcije i etički kodeks dostupni su na stranici LINK.

 

2             Pojmovi

2.1        Osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno u Ugovoru, pojmovi koji se koriste u Ugovoru imaju sljedeće značenje:

Marketplace znači internetski portal www.pharmeria.hr sa svim pod-domenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.pharmeria.hr putem kojeg Sudionici mogu nuditi Proizvode temeljem Ugovora.
Sudionici znači fizičke i pravne osobe koje su, u obavljanju svoje registrirane ljekarničke djelatnosti i djelatnosti informacijskog društva, sklopile Ugovor s Medikom te na temelju Ugovora na Marketplaceu nude Proizvode iz svog asortimana kroz jednu ili više Internet trgovina.
Ugovor znači Ugovor o poslovnoj suradnji na portalu Pharmeria sklopljen između Sudionika i Medike, čiji sastavni dio su Opći uvjeti.
Opći uvjeti znači ove Opće uvjete korištenja portala Pharmeria temeljem ugovora o poslovnoj suradnji, kako mogu biti izmijenjeni ili zamijenjeni tijekom važenja Ugovora.
Proizvodi znači proizvode kojima Medika opskrbljuje Sudionike koje, sukladno primjenjivim propisima, smiju distribuirati osobe koje su ovlaštene baviti se ljekarničkom djelatnošću, osim lijekova koji se izdaju na recept.
Internet trgovina znači virtualnu trgovinu Sudionika koja je smještena na portalu Pharmeria, u kojoj Sudionik nudi Proizvode u obavljanju svoje registrirane ljekarničke djelatnosti i djelatnosti informacijskog društva u skladu s primjenjivim propisima i ovim Općim uvjetima, pri čemu jedna Internet trgovina odgovara jednoj ljekarni te jedan Sudionik može imati više Internet trgovina na portalu Pharmeria.
Regulator znači svako tijelo kojem je povjeren nadzor nad obavljanjem djelatnosti Sudionika na koju se odnosi Ugovor.
Reklamacijski centar znači poseban odjel koji je ustrojila Medika radi rješavanje zaprimljenih prigovora i reklamacija u odnosu na Proizvode i Pharmeriju.
Rezervacija znači iskaz opozive namjere kupnje Proizvoda od strane Korisnika Gosta te osiguravanje dostupnosti tog Proizvoda od strane odabranog Sudionika, u trajanju od 7 (sedam) dana, sve u svrhu sklapanja Ugovora o kupoprodaji Proizvoda, naplate cijene za Proizvode i preuzimanje Proizvoda u ljekarnama Sudionika u navedenom roku.
Ugovor na daljinu znači ugovor o kupoprodaji Proizvoda, osim lijekova, kako je taj pojam definiran primjenjivim propisima.
Korisnik Gost znači Korisnik koji je unio svoju e-mail adresu na portalu Pharmeria i dozvolio njezino korištenje, u svrhu koju je sam odabrao (primjerice radi Rezervacije, primanja marketinških poruka ili informacija o Pharmeriji). Za potrebe ovih Općih uvjeta pojam Korisnik Gost uključuje Registriranog Korisnika.
Kupac znači fizička osoba koja je sa Sudionikom sklopila Ugovor na daljinu.
   

2.2        Radi izbjegavanja dvojbe, jednina definiranog pojma uključuje njegovu množinu, a rod u kojem je definirani pojam naveden uključuje i svaki drugi rod tog pojma.

 

3         Pharmeria usluge

3.1        Pharmeria Sudionicima pruža slijedeće usluge temeljem Ugovora:

(I)      uslugu korištenja portala Pharmeria na način da svaki Sudionik na portalu ima svoju Internet trgovinu ili više njih, radi sklapanja Ugovora na daljinu, odnosno omogućavanja Rezervacije;

(II)     omogućavanje korištenja payment gatewaya koji je integriran s portalom Pharmeria temeljem odgovarajućeg krovnog ugovora između ovlaštenog pružatelja payment gateway usluge i Medike, pristupanjem krovnom ugovoru i po potrebi sklapanjem ugovora o prihvatu kartica odabranih platnih shema u Internet trgovini Sudionika, temeljem posebne punomoći Sudionika

(III)     omogućavanje korištenja usluge dostave Proizvoda za koje je sklopljen Ugovor na daljinu koju pruža dobavljač čiji je sustav integriran s portalom Pharmeria temeljem odgovarajućeg ugovora

(IV)    druge usluge navedene u Ugovoru.

3.2        Svaki Sudionik razumije i prihvaća da Medika Pharmeria usluge pruža Sudionicima koji su u međusobnoj tržišnoj utakmici te da Korisnik sam bira Sudionika s kojim će sklopiti Ugovor na daljinu ili izvršiti Rezervaciju.

3.3        Svaki Sudionik potvrđuje da je upoznat sa svim funkcionalnostima koje su na raspolaganju Korisnicima, a posebice s načinom na koji je Korisniku omogućen izbor Sudionika s kojim želi sklopiti Ugovor na daljinu ili izvršiti Rezervaciju.

3.4         Medika utvrđuje i po potrebi mijenja Opće uvjete korištenja portala Pharmeria za Korisnike koji su jednaki u odnosu na sve Sudionike, a svaki ih se Sudionik, sklapanjem Ugovora, obvezuje primjenjivati i u cijelosti poštivati. Medika se obvezuje o svakoj izmjeni Općih uvjeta korištenja Pharmerije za Korisnike obavijestiti Sudionike najmanje 7 (sedam) dana prije početka primjene izmjene.

 

4         Proizvodi

4.1         Sudionik samostalno određuje Proizvode koje nudi u svojoj Internet trgovini na portalu Pharmeria, kako za sklapanje Ugovora na daljinu, tako i za Rezervaciju te samostalno određuje i mijenja cijene Proizvoda.

4.2        Sudionici razumiju i prihvaćaju da Pharmeria ne dozvoljava sklapanje ugovora o kupoprodaji za lijekove u Internet trgovinama, bilo da se oni izdaju na recept ili bez recepta.

4.3        U odnosu na lijekove koji se izdaju bez recepta, Pharmeria dozvoljava isključivo njihovu Rezervaciju Korisniku Gostu temeljem koje, u roku od 7 (sedam) dana koliko traje Rezervacija, Korisnik Gost može, ali ne mora, sklopiti ugovor o kupoprodaji rezerviranog lijeka koji se izdaje bez recepta u ljekarni Sudionika u kojoj je Rezervacija izvršena.

4.4        Svaki Sudionik se obvezuje odgovoriti na upit u postupku Provjere dostupnosti bez odgode, a najkasnije:

a)           do 14:00 sati istog dana ukoliko je upit dostavljen Sudioniku radnim danom do 12:00 sati

b)           do 20:00 sati istog dana ukoliko je upit dostavljen Sudioniku radnim danom od 12:00 do 19:00 sati

c)           do 10:00 sati idući radni dan ukoliko je upit dostavljen Sudioniku radnim danom iza 19:00 sati,

d)           Sudionik se obvezuje Medici dostaviti popis Proizvoda s pripadajućim cijenama najmanje 7 (sedam) dana prije početka ponude Proizvoda, a također se obvezuje dostaviti Medici bilo kakvu izmjenu prethodno dostavljenog popisa, najmanje 7 (sedam) dana prije početka primjene izmjene.

4.5        U određivanju cijena Proizvoda i drugih uvjeta plaćanja kod posebnih oblika prodaje Sudionici preuzimaju odgovornost za poštivanje svih zahtjeva koji su vezani uz posebne oblike prodaje (posebice u pogledu trajanja posebnih oblika prodaje), te se obvezuju bez odgađanja obavijestiti Mediku ukoliko je iz bilo kojeg razloga potrebno odstupanje od rokova iz čl. 4. ovih Općih uvjeta.

4.6         Medika osigurava Sudionicima opise i fotografije Proizvoda koji su jedinstveni za sve Internet trgovine na portalu Pharmeria i koje se Sudionici obvezuju koristiti za proizvode koje su odlučili prodavati u svojoj Internet trgovini. Ukoliko Sudionik smatra da opis i/ili fotografija Proizvoda ne odgovara Proizvodu ili nije u skladu s bilo kojim primjenjivim propisom, u obvezi je o tome bez odgađanja obavijestiti Mediku.

4.7        Svaki Sudionik odgovara Kupcu za materijalne i pravne nedostatke Proizvoda kojeg prodaje, a ovlašćuje Mediku za zaprimanje prijava o nedostacima Proizvoda, kao i za zaprimanje izjava o jednostranom raskidu Ugovora na daljinu sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

 

5         Plaćanje Proizvoda

5.1        Svaki Sudionik je dužan koristiti payment gateway iz čl. 3.1 (ii) ovih Općih uvjeta te omogućiti kartično plaćanje za Proizvode u odnosu na koje je dozvoljeno sklapanje Ugovora na daljinu u Internet trgovini te se obvezuje Medici, istovremeno sa sklapanjem Ugovora, izdati odgovarajuću punomoć za sklapanje potrebnih ugovora s davateljem payment gateway usluge i, ukoliko je potrebno, pružateljima platne usluge prihvata kartica.

5.2        Svaki Sudionik razumije i prihvaća da Medika niti u jednom trenutku neće biti u posjedu sredstava koja, temeljem kartičnog plaćanja na payment gatewayu, izdavatelji kartica plaćaju Sudionicima kao prodajnim mjestima, već će davatelj usluga payment gatewaya usmjeravati plaćanja izravno svakom Sudioniku, umanjeno za naknadu za prihvat kartica koja je ugovorena s pružateljima platne usluge prihvata kartica i naknadu davatelja usluga payment gatewaya. Medika ne odgovara Sudionicima za obveze davatelja usluga payment gatewaya.

5.3        Sudionici razumiju i prihvaćaju da se plaćanje za Proizvode za koje je izvršena Rezervacija obavlja isključivo nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji uz fizičku prisutnost kupca u ljekarni, ukoliko je isti sklopljen.

 

6         Dostava Proizvoda

6.1        Ukoliko je Korisnik u Internet trgovini odabrao uslugu dostave, svaki Sudionik je dužan koristiti uslugu dostave iz čl. 3.1 (iii) ovih Općih uvjeta za Proizvode za koje je sklopljen Ugovor na daljinu sukladno ovim Općim uvjetima. Stoga se svaki Sudionik obvezuje Medici, istovremeno sa sklapanjem Ugovora, izdati odgovarajuću punomoć za sklapanje ugovora s davateljem usluge dostave, za slučaj da sklapanje istih bude potrebno.

U odnosu na Proizvode za koje je sklopljen Ugovor na daljinu i u odnosu na koje je Kupac odabrao uslugu dostave, svaki Sudionik daje Medici (i) neopozivu narudžbu tih Proizvoda, pod veleprodajnim uvjetima koji se u trenutku sklapanja Ugovora na daljinu primjenjuju u odnosu Medike i predmetnog Sudionika te (ii) nalog da predmetne Proizvode isporuči Kupcu umjesto Sudioniku i da u tu svrhu predmetne Proizvode preda davatelju usluge dostave iz čl. 3.1 (iii) ovih Općih uvjeta i plati mu, za račun Sudionika, trošak dostave. Sudionik se obvezuje plaćene troškove dostave nadoknaditi Medici temeljem računa koji će mu Medika ispostavljati najkasnije do 15 (petnaestog) dana u mjesecu za dostave izvršene u prethodnom mjesecu.Ako je izabrana dostava s otkupom pošiljke, tj. plaćanje pouzećem, davatelj usluga dostave prikupljen gotovi novac uplaćuje na račun Medike u svojstvu Sudionikova zastupnika iz čl. 5. st. 1. tč. 2. Zakona o platnom prometu, koja isti novac prima i proslijeđuje na račun Sudionika u roku 10 radnih dana od dana dostave Kupcu.

6.2        U odnosu na Proizvode za koje je sklopljen Ugovor na daljinu i u odnosu na koje je Kupac nije odabrao uslugu dostave, kao i u odnosu na Proizvode za koje je izvršena Rezervacija, svaki Sudionik daje Medici (i) neopozivu narudžbu tih Proizvoda, pod veleprodajnim uvjetima koji se u trenutku sklapanja Ugovora na daljinu primjenjuju u odnosu Medike i predmetnog Sudionika te (ii) nalog da predmetne Proizvode isporuči Sudioniku i to u onu ljekarnu Sudionika koji je Kupac, odnosno Korisnik, odabrao.

6.3        U slučaju povrata Proizvoda zbog korištenja prava na jednostrani raskid Ugovora na daljinu sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Sudionik se obvezuje vratiti Kupcu plaćeni iznos umanjen za troškove poštarine, ukoliko je Kupac izabrao isporuku proizvoda na adresu, a troškove povrata Proizvoda snosi Kupac.

6.4        U slučaju povrata Proizvoda zbog nedostataka, Sudionik se obvezuje vratiti Kupcu plaćeni iznos uključujući i troškove poštarine, a također snosi i troškove povrata Proizvoda.

 

7         Zaštita osobnih podataka

7.1         U odnosu na osobne podatke Korisnika i Kupca, a u smislu propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, Sudionik i Medika imaju ulogu voditelja obrade, budući da Sudionik putem Internet trgovine omogućuje Rezervaciju i Provjeru dostupnosti Korisnicima, te sklapanje Ugovora na daljinu Kupcima, a Medika određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka na portalu Pharmeria.

7.2        Politika zaštite privatnosti i obavijest ispitanicima Medike dostupna je na LINK, a politike zaštite privatnosti i obavijesti ispitanicima Sudionika na LINK.

7.3        Kontaktna točka ispitanika je szop@medika.hr.

7.4         Medika odgovara za zakonitost prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu registracije Kupaca na portalu Pharmeria, a svaki Sudionik odgovara za zakonitost obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu provođenja dozvoljene Transakcije.

7.5        Medika i Sudionici se obvezuju u cijelosti ispunjavati sve obveze propisane za voditelja obrade primjenjivim propisima.

7.6        U slučaju povrede ili prijeteće povrede osobnih podataka, Medika će bez odgađanja obavijestiti Sudionika kojeg se povreda tiče i obratno, te će zajednički ispuniti obveze obavještavanja nadzornog tijela i ispitanika na način sukladan primjenjivim propisima.

 

8         Dostupnost Pharmeria usluge

8.1         Sudionik razumije i prihvaća da su mogući prekidi u pružanju Pharmeria usluga, kao i prekidi u dostupnosti Internet trgovine i/ili mogućnosti sklapanja Ugovora na daljinu, provedbe plaćanja i/ili izvršavanja Rezervacije u Internet trgovini radi redovnog održavanja portala Pharmeria (dalje u tekstu: Predviđeni prekid usluge) koje se Medika obvezuje najaviti Sudionicima pravodobno, a najmanje 24 (dvadeset četiri) sata prije Predviđenog prekida usluge.

8.2        Sudionik razumije i prihvaća da su mogući iznenadni i nepredviđeni prekidi u pružanju Pharmeria usluga, kao i prekidi u dostupnosti Internet trgovine i/ili mogućnosti sklapanja Ugovora na daljinu, provedbe plaćanja i/ili izvršavanja Rezervacije u Internet trgovini (dalje u tekstu: Nepredviđeni prekid usluge).

8.3        Sudionik razumije i prihvaća da u slučajevima Predviđenog prekida usluge, kao i u slučajevima Nepredviđenog prekida usluge do kojeg nije došlo zbog namjere ili krajnje nepažnje Medike, Medika nije odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući ali se ne ograničavajući na izmaklu dobit i štetu zbog gubitka podataka) do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu i dr.

8.4         Sudionik razumije i prihvaća da Medika zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koju funkcionalnost portala Pharmeria i bilo kojeg njegovog dijela, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Pharmerije te može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti protokole i brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

 

9         Zaštita intelektualnog vlasništva

9.1        Pharmeria je vlasništvo Medike, a može sadržavati materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, patentom i drugim pravima intelektualnog vlasništva kako Medike tako i trećih osoba (uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i dr.). Nije dozvoljeno kopiranje, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje materijala preuzetog s Marketplacea bez izričitog pisanog odobrenja Medike.

9.2         Sav sadržaj koji se nalazi na portalu Pharmeria, uključujući i svim Internet trgovinama Sudionika, postavljaju isključivo stručne službe Medike odnosno od njih ovlaštene osobe (dalje u tekstu: Tehnička podrška). Sudionicima nije dozvoljeno izravno postavljanje bilo kakvog sadržaja na Marketplace, uključujući i Internet trgovinu.

9.3        Sudionici dostavljaju Tehničkoj podršci podatke o Proizvodima i cijenama Proizvoda, u formatu i rokovima koji odredi Tehnička podrška sukladno ovim Općim uvjetima, a Tehnička podrška ih postavlja u Internet trgovinu u roku 7 (sedam) radnih dana po primitku.

 

10      Zakonitost poslovanja i ispunjavanje obveza Sudionika

10.1    Sudionik je dužan osigurati da, u obavljanju djelatnosti putem Pharmerije, u cijelosti poštuje sve primjenjive propise, uključujući ali se ne ograničavajući na Zakon o ljekarništvu, Zakon o zaštiti potrošača kao i propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka Korisnika. Ukoliko Sudionik smatra da izvršavanje bilo koje njegove obveze iz Ugovora nije u skladu s bilo kojim primjenjivim propisom, u obvezi je o tome bez odgađanja obavijestiti Mediku.

10.2     Sudionik je dužan osigurati povjerljivost svih podataka za pristup portalu Pharmeria i Internet trgovini (uključujući ali se ne ograničavajući na korisnička imena i lozinke).

10.3    Sudionik se obvezuje nadoknaditi Medici, ostalim Sudionicima, Korisnicima i Kupcima, svaku štetu koja im nastane zbog neispunjavanja zakonskih obveza Sudionika, kao i zbog neispunjavanja obveza koje je preuzeo ovim Ugovorom.

 

11      Ocjenjivanje kvalitete usluge Sudionika

11.1     Sudionik pristaje da Medika omogući Kupcima ocjenjivanje zadovoljstva pruženom uslugom na portalu Pharmeria i u svakoj pojedinoj Internet trgovini Sudionika (dalje u tekstu: Rating).

11.2     Sudionici razumiju i prihvaćaju da su sve ocjene objavljene na portalu Pharmeria javne i dostupne Medici, svim Sudionicima, Korisnicima, Kupcima i ostalim posjetiteljima portala Pharmeria.

 

12      Završne odredbe

12.1     Svaka je Ugovorna strana dužna, u izvršavanju prava i obveza iz Ugovora, čuvati ugled druge ugovorne strane i čuvati povjerljivost svih ekonomski osjetljivih podataka koje je primila od druge ugovorne strane, osim ukoliko su ti podaci namijenjeni objavi na portalu Pharmeria.

12.2    Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme te ga svaka ugovorna strana može otkazati dostavom pisane obavijesti o otkazu drugoj ugovornoj strani uz otkazni rok od 30 (trideset) dana koji počinje teći od dana slanja obavijesti o otkazu preporučenom poštom ili njezine osobne dostave.

12.3    Medika je u svakom trenutku ovlaštena jednostrano izmijeniti Opće uvjete ili ih zamijeniti novima, kao i izmijeniti druge uvjete Ugovora kada je to predviđeno Općim uvjetima. Medika je dužna o svakoj takvoj izmjeni obavijestiti Sudionike najmanje 15 (petnaest) dana prije početka primjene izmjene, a druga Ugovorna strana je ovlaštena u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka obavijesti otkazati Ugovor uz otkazni rok od 7 (sedam) dana koji počinje teći od dana slanja obavijesti o otkazu preporučenom poštom ili njezine osobne dostave. Za vrijeme ovog otkaznog roka Ugovor se primjenjuje bez izmjena.

12.4    Neovisno o prestanku Ugovora, Medika zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Sudionika u slučaju bilo kakve povrede propisa ili Ugovora od strane Sudionika. 

12.5    Prestanak ugovora ne utječe na prava i obveze Ugovornih strana koji su nastali do dana prestanka Ugovora.

12.6     Za Ugovor je mjerodavno hrvatsko pravo, a za rješavanje sporova iz ili u vezi s Ugovorom mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

1.0.1601:4098c565b49e113a585f26e12a9b57622c5f2f4c